O nama

O nama

Opština Raška osnovala je Javnu ustanovu „Sportski centar“ Raška u cilju obezbeđivanja ostvarivanja prava utvrđenih zakonom i ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa u oblasti fizičke kulture, unapređenja delatnosti sporta i upravljanja i održavanja sportskih objekata na teritoriji opštine Raška, radi vršenja poslova promocije i razvoja sporta, kordinacije aktivnosti privrednih i drugih subjekata u sportu, sportskog i rekreativnog obrazovanja, kao i drugih aktivnosti u skladu sa zakonom.

Javna ustanova „Sportski centar“ Raška osnovana je Odlukom o osnivanju broj: 06-16/2017- 20, koja je usvojena na sednici Skupštine opštine Raška održanoj dana 03.05.2017. godine. Ustanova je osnovana na bazi Odluke o statusnoj promeni („Sl. glasnik opštine Raška“ br. 175/16) i Planom podele Ustanove za turizam i fizičku kulturu opštine Raška – Turističko sportske organizacije „Raška“.

Javna ustanova „Sportski centar“ Raška ima svojstvo pravnog lica i upisana je u odgovarajući registar. Javna ustanova „Sportski centar“ Raška posluje u skladu sa propisima o javnim službama. Sedište Javne ustanove „Sportski centar“ Raška nalazi se u Raški, ulica Sastavci bb. Matični broj pod kojim se turistička organizacija Raška vodi u registru razvrstavanja je 17904060. Poreski identifikacioni broj (PIB) je 110062325.

Kompleks sportskih objekata Sportskog centra Raška
Organi Javne ustanove „Sportski centar“ Raška su: Direktor, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Direktora Javne ustanova „Sportski centar“ Raška imenuje i razrešava osnivač. Mandat direktora traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja. Osnivač može do imenovanja direktora, imenovati vršioca dužnosti direktora. Vršilac dužnosti direktora ima sva prava, dužnosti i odgovornosti direktora i može tu funkciju obavljati do imenovanja direktora, a najduže godinu dana od dana imenovanja. U ostvarivanju svojih obaveza, direktor obavlja sledeće poslove:

 • zastupa i predstavlja Ustanovu,
 • organizuje i vodi poslovanje Ustanove,
 • stara se o zakonitosti rada Ustanove,
 • predlaže program rada Ustanove, plan razvoja i finansijski plan i preduzima mere za njihovo sprovođenje,
 • izvršava odluke Upravnog odbora,
 • podnosi izveštaje o radu i rezultatima poslovanja Ustanove,
 • organizuje i obezbeđuje mere za čuvanje imovine Ustanove,
 • odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa u skladu sa zakonom,
 • postavlja i razrešava rukovodice organizacioih jedinica Ustanove, podnosi izveštaje o radu i rezultatima poslovanja Ustanove,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima osnivača, ovim Statutom i odlukama Upravnog odbora Ustanove.

Upravni odbor je organ upravljanja Ustanove. Upravni odbor ima pet članova, od kojih su tri člana predstavnici osnivača, a dva člana su predstavnici zaposlenih u Ustanovi. Članove Upravnog odbora imenuje i razrešava osnivač. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Predstavnike zaposlenih u Upravni odbor predlaže Direktor Ustanove po predhodno pribavljenom mišljenju reprezentativnog sindikata. Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

 • donosi Statut Ustanove,
 • odlučuje o poslovanju Ustanove,
 • donosi program rada Ustanove,
 • usvaja izveštaje o poslovanju Ustanove i godišnji obračun,
 • odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o raspodeli dobiti,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji sa drugim preduzećima i ustanovama.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih su dva predstavnika osnivača, a jedan se imenuje iz reda zaposlenih. Mandat predsednika i članova nadzornog odbora traje četiri godine. Nadzorni odbor obavlja sledeće poslove:

 • vrši nadzor nad zakonitošću rada Ustanove,
 • pregleda godišnji izveštaj, godišnji obračun i predlog za raspodelu dobiti,
 • podnosi osnivaču izveštaj o izvršenom nadzoru najmanje jednom godišnje,
 • razmatra izveštaj revizora,
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.