Novosti

Oglas o sprovođenju ponovljenog postupka javnog nadmetanja

Javna Ustanova „Sportski centar“ Raška pokreće postupak javnog nadmetanja za davanje u zakup zemljišta u javnoj svojini opštine Raška koje se nalazi na kat. parceli br.198/1, KO Raška- prostor ispred gradskog bazena u Raški, u periodu od 15.06.2018. godine do 01.09.2018. godine (letnja sezona), i to:

1.Zakup zemljišta za postavljanje aparata za prodaju krofni, čija početna cena iznosi 25.000,00 dinara za sezonu

2.Zakup zemljišta za postavljanje aparata za prodaju kokica i kukuruza, čija početna cena iznosi 8.000,00 dinara za sezonu.

Za učešće u postupku javnog nadmetanja, obavezno je polaganje depozita u iznosu od 10% od početne cene sezonske zakupnine, a uplata se vrši najkasnije na dan sprovođenja javnog nadmetanja ali pre početka istog na tekući račun br.840-1226664-25 poziv na br. 97 09-087110062325 kod Uprave za trezor

Prijava za učestvovanje u javnom nadmetanju po ovom oglasu koju dostavlja zainteresovano lice obavezno sadrži:

-za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita,

-za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

-za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

Uz prijavu na oglas, zainteresovani podnose dokaz o uplati depozita.
U slučaju neuspeha na javnom nadmetanju, deponovani iznos se vraća učesniku najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora sa učesnikom koji je ponudio najviši iznos. Zainteresovani mogu podneti prijave za učešće na javnom nadmetanju u prostorijama JU“Sportski centar“ ul. Nemanjina 1/2 najkasnije do 26.06.2018. godine do 09,00 sati. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a nepotpune ili neblagovremene prijave, odnosno ponude se odbacuju. Izbor zakupca vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Učesniku koji je ponudio najviši iznos zakupnine, položeni depozit se ne vraća i uračunava se u zakupninu. Plaćanje zakupnine za zakup predmetne lokacije aparata za prodaju krofni i aparata za prodaju kokica i kukuruza ( tačka 1., 2. ovog oglasa) vrši se u celosti, odmah po zaključenju ugovora, a najkasnije do momenta primopredaje zemljišta, što će biti utvrđeno ugovorom.

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta iz tačke 1. ovog oglasa sprovešće se 26.06.2018 . godine u kancelariji direktora u prostorijama JU“Sportski centar“ Raška ul. Nemanjina 1/2, sa početkom u 11:00 sati.

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta iz tačke 2. ovog oglasa sprovešće se 26.06.2018. godine u kancelariji direktora u prostorijama JU“Sportski centar“ Raška ul. Nemanjina 1/2, sa početkom u 11:30 sati.

Pravo učešća na javnom nadmetanju nemaju pravna i fizička lica koja imaju neizmirene obaveze prema ranijem zakupodavcu-JU“Sportski centar“ Raška po osnovu ugovora o zakupu navedene lokacije iz prethodnih godina.

Učesnik koji ponudi najviši iznos zakupnine potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

Sa učesnikom nadmetanja koji ponudi najviši iznos zakupnine zaključiće se ugovor o dodeli predmeta zakupa najkasnije u roku od 5 dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Ukoliko učesnik, koji je ponudio najviši iznos zakupnine ne zaključi ugovor ili ne plati zakupninu na način kako je to predviđeno, smatraće se da je odustao od zaključenja ugovora te gubi pravo na položeni depozit, a zakupodavac zadržava pravo da ugovor o zakupu predmetne nepokretnosti raskine i zaključi nov sa sledećim najbolje rangiranim učesnikom.

Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se zemljište može dati u zakup.

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, komisija pozvaće ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine, da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje će komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko ponuđači u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu sa istovetnom zakupninom, komisija će putem žreba izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko je učesnik koji je ponudio najviši iznos zakupnine fizičko lice, isto je dužno da u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora dostavi dokaz da je registrovano kod zakupa iz tač 1., 2. ovog oglasa. Ukoliko lice iz prethodnog stava ne dostavi dokaz u navedenom roku, smatraće se da je odustalo od zaključenja ugovora, a JU“Sportski centar“ Raška zadržava pravo da zaključeni ugovor raskine i zaključi ugovor sa sledećim najbolje rangiranim učesnikom, odnosno sprovede nov postupak javnog nadmetanja ukoliko je na nadmetanju učestvovao ili uslove za učešće ispunio samo jedan učesnik.

Razgledanje zemljišta koje se daje u zakup biće organizovano 22.06.2018.godine u 10,00 sati na licu mesta.

Za sve dodatne informacije, zainteresovana lica mogu se javiti na telefon 066-022-444.

Na osnovu Odluke o pokretanju ponovljenog postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup zemljišta koju je doneo Upavni odbor br. 154-5/2018 od 15.06.2018. god. raspisan javni oglas o sprovođenju ponovljenog postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup zemljišta u javnoj svojini-prostor ispred gradskog bazena u Raški koji je objavljen 18.06.2018. godine., na zvaničnoj internet prezentaciji JU“Sportski centar“, oglasnoj tabli ustanove i lokalnim sredstvima informisanja.

KOMISIJA

Predsednik

Ilija Roglić