Novosti

OGLAS o prodaji teretnog motornog vozila “fiat panda“

JU“Sportski centar“ RAŠKA
Broj:157/2020
Datum:24.07.2020.
RAŠKA

Na osnovu člana 33.stav 2 Zakona o javnoj svojini,Odluke Upravnog odbora br.354a od 28.11.2019.,Rešenja direktora br.153 od 21.07.2020. JU“Sportski centar“Raška objavljuje

OGLAS

o prodaji teretnog motornog vozila “fiat panda“

1. Predmet javnog oglasa:
Prodaja putem licitacije teretnog motornog vozila Fiat Panda koje nije u voznom stanju u vlasništu JU“Sportski centar“Raška.

2. Predmet prodaje,način otuđenja i početna cena:
Teretno motorno vozilo marke:Fiat;tip: Panda;vrsta vozila:Teretno vozilo;broj šasije:ZFA141A0002077824;broj motora:187A10001842202;Snaga motora:40kw;Zapremina:1108;Godište:2003;Vrsta goriva:Bezolovni benzin.
Vlasnik vozila je JU“Sportski centar“Raška,po saobraćajnoj dozvoli PS Raška.
Vozilo je znatno oštećeno,nije u voznom stanju i nije registrovano.
Vozilo se prodaje u viđenom stanju,bez prava kupca na naknadne reklamacije.
Početna prodajana cena iznosi:12.000,00 dinara.

3. Visina i način polaganja depozita:
Depozit za učešće u licitaciji vozila utvrđuje se u iznosu od 10% od početne cene vozila i uplaćuje se u gotovom novcu(dinarima),u iznosu od 1200,00 dinara na tekući račun br. 840-1226664-25 poziv na br. 97 09-087110062325 kod Uprave za trezor.
Depozit licu koje je izlicitiralo vozilo,uračunava se u cenu vozila,a licu koje nije izlicitiralo vozilo a uplatilo je depozit,isti se vraća u roku od 8 dana.

4.Uslovi prijavljivanja:
Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica koja uplate depozit iz tačke 3.ovog oglasa.
Rok za podnošenje ponuda je 31.07.2020. Blagovremenim ponudama smatraće se sve one koje stignu na navedenu adresu do naznačenog datuma do 10h.
Neblagovremene,nepotpune i nejasne ponude,kao i ponude bez uplaćenog depozita neće se uzimati u obzir.
Pravna lica su dužna da uz ponudu dostave izvod iz APR-a,a ukoliko su ponuđači fizička lica očitanu ličnu kartu kao i dokaz o uplati depozita.

5.Mesto i vreme održavanja postupka javnog nadmetanja(licitacije)
Javno nadmetanje će se održati dana 31.07.2020. u 11h u prostorijama JU“Sportski centar“Raška,ul.Nemanjina 1/2 Raška.
Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u prisustvu samo jednog zainteresovanog ponuđača,ako početnu cenu iz tačke 1.ovog oglasa prihvati kao kupoprodajnu cenu,s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu,gubi pravo na povraćaj depozita.

6.Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača:
Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina kupoprodajne cene.
Licitacioni korak iznosi 1000,00 dinara,za vozilo iz tačke 1. ovog oglasa.
Konačna kupoprodajana cena biće utvrđena nakog sprovedenog postupka javnog nadmetanja.
Postupak za prodaju vozila javnim nadmetanjem sprovodi Komisija imenovana Rešenjem direkora JU“Sportski centar“Raška broj 153/2020 od 21.07.2020.
O toku postupka Komisija vodi zapisnik i po okončanom postupku javnog nadmetanja,utvrđuje predlog za izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Učesniku u postupku koje je izlicitiralo vozilo zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja ugovora,odnosno do uplate kupoprodajne cene u predviđenom roku.
Ukoliko lice iz prethodnog stava ne zaključi Ugovor i ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku,gubi pravo na povraćaj depozita.
Ako najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine,sledećem najpovoljnijem ponuđaču biće ponuđeno zaključenje ugovora o kupoprodaji vozila.

7.Zaključivanje ugovora:
JU“Sportski centar“Raška na strani prodavca zaključuje Ugovor o otuđenju vozila u javnoj svojini JU,sa učesnikom u postupku licitacije,koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene.
Troškovi u vezi sa zaključenjem Ugovora,porezom na prenos apsolutnih prava,kao i svim dr.javnim dadžbinama snosi kupac vozila.

8.Uplata kupoprodajne cene:
Uplata kupoprodajne cene vrši se u roku od 5 dana od zaključenja Ugovora,u dinarskom iznosu,a sve u skladu sa zaključenim Ugovorom.

9.Mesto i vreme razgledanja vozila:
Vozilo koje je predmet prodaje,nalazi se ispered Gradske hale u Raški,i razgledanje se može obaviti dok traje oglas,radnim danima u periodu od 10h do 12h,uz prethodno zakazivanje na broj 066/022 888.
Oglas je otvoren 5 dana i traje do 31.07.2020.
Sva bliža obaveštenja i informacije u vezi sa prodajom vozila mogu se dobiti na broj 066/022 888,kontakt Lazar Paunović.

10.Oglas će se objaviti na sajtu tj.zvaničnoj internet stranici JU“Sportski centar“Raška, oglasnoj tabli i sredstvima lokalnog informisanja.

 

Predsednik
Komisije za prodaju vozila
Ilija Roglić