Novosti

OGLAS o ponovljenom sprovođenju postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup zemljišta u javnoj svojini- prostor ispred gradskog bazena u Raški

JU“Sportski centar“Raška
Broj:175/2019
Datum:01.07.2019. godine.
RAŠKA

OGLAS

o ponovljenom sprovođenju postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup
zemljišta u javnoj svojini- prostor ispred gradskog bazena u Raški

Javna Ustanova“Sportski centar“ Raška pokreće postupak javnog nadmetanja za davanje u zakup zemljišta u javnoj svojini opštine Raška koje se nalazi na kat. parceli br.198/1, KO Raška- prostor ispred gradskog bazena u Raški, u periodu od 01.07.2019. godine do 01.09.2019. godine (letnja sezona), i to:
Zakup zemljišta za postavljanje aparata za prodaju kokica,američkog pomfrita i kukuruza, čija početna cena iznosi 8.000,00 dinara za sezonu.
Za učešće u postupku javnog nadmetanja, obavezno je polaganje depozita u iznosu od 10% od početne cene sezonske zakupnine, a uplata se vrši najkasnije na dan sprovođenja javnog nadmetanja, ali pre početka istog na tekući račun br. 840-1226664-25 poziv na br. 97 09-087110062325 kod Uprave za trezor.
Prijava za učestvovanje u javnom nadmetanju po ovom oglasu koju dostavlja zainteresovano lice obavezno sadrži:
-za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,
Uslov za prijavu na oglas je da se pravno lice bavi navedenom delatnošću,tj.da je registrovano u agenciji za privredne registre za obavljanje navedene delatnosti, da ima fiskalnu kasu.
Uz prijavu na oglas, zainteresovani podnose dokaz o uplati depozita.
Zainteresovani mogu podneti prijave za učešće na javnom nadmetanju u prostorijama JU“Sportski centar“ Raška ,ul. Nemanjina 1/2 najkasnije do 04.07.2019. godine do 09,00 sati.
Učesniku koji je ponudio najviši iznos zakupnine, položeni depozit se ne vraća i uračunava se u zakupninu.

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta sprovešće se 04.07.2019. godine u kancelariji direktora u prostorijama JU“Sportski centar“ Raška ul.Nemanjina 1/2, sa početkom u 11:00 sati za zakup zemljišta..

Pravo učešća na javnom nadmetanju nemaju pravna lica koja imaju neizmirene obaveze prema ranijem zakupodavcu-JU“Sportski centar“ Raška po osnovu ugovora o zakupu navedene lokacije iz prethodnih godina.

Razgledanje zemljišta koje se daje u zakup biće organizovano 03.07.2019.godine u 10,00 sati na licu mesta.
Za sve dodatne informacije, zainteresovana lica mogu se javiti na telefon 066-022-444.
Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup zemljišta u javnoj svojini-prostor ispred gradskog bazena u Raški, objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji JU”Sportski centar“ Raška, oglasnoj tabli ustanove i lokalnim sredstvima informisanja.

KOMISIJA
Predsednik
Ilija Roglić

Preuzmite oglas