Novosti

Odluka o dodeli ugovora za nabavku električne energije

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br 327/2019-4 od 12.11.2019. godine, direktor naručioca donosi ODLUKU o dodeli ugovora.

DODELJUJE SE ugovor ponuđaču JP EPS Beograd, čija je ponuda broj 335/2019 od 12.11.2019. godine ocenjena kao najpovoljnija.

Preuzmite odluku o dodeli ugovora