Novosti

Javni konkurs za imenovanje direktora JU „Sportski Centar“ Raška

Podaci o Ustanovi: Javna ustanova „Sportski centar“ Raška, ul. Nemanjina 1/2, Raška, matični broj 17904060, PIB 110062325, pretežna delatnost 93.11-delatnost sportskih objekata.

Radno mesto: Direktor Javne ustanove „Sportski centar“ Raška. Direktora imenuje Skupština opštine Raška na period od 4 (četiri) godine, na osnovu predloga Upravnog odbora Ustanove, a po sprovedenom javnom konkursu.

Mesto rada: Sedište Ustanove, ul. Nemanjina 1/2, Raška.

Uslovi za imenovanje direktora: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, lice koje je kandidat za direktora mora da ispunjava i sledeće posebne uslove:

-da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama iz oblasti sporta, pravnih ili ekonomskih nauka;

-najmanje dve godine radnog iskustva;

-da dostavi predlog programa rada i razvoja ustanove za period na koji se imenuje.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine ocenjuju se u izbornom postupku, uvidom u dokaze koji su priloženi uz prijavu kandidata i usmenim razgovorom sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Rok za podnošenje prijave: Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana, a počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u listu „Danas“.

Adresa na koju se podnose prijave: Prijave na javni konkurs sa neophodnom dokumentacijom i dokazima o ispunjenosti uslova podnose se na adresu:

Javna ustanova „Sportski centar“ Raška, ul. Nemanjina 1/2, 36350 Raška, sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA-NE OTVARATI.

Prijava na javni konkurs i dokazi koji se prilažu uz prijavu:

Prijava na javni konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustva.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati za direktora dužni su da prilože:

– kratku biografiju sa podacima o dosadašnjem radnom iskustvu,

– fotokopiju lične karte,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uverenje o državljanstvu,

– diplomu ili uverenje o stručnoj spremi,

– potvrde, uverenja ili druge isprave kojima se dokazuje radno iskustvo,

– predlog programa rada i razvoja ustanove za mandatni period od 4 godine.

Dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji, ne stariji od 6 (šest) meseci od dana objavljivanja oglasa.

NAPOMENA: Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji kod nadležnog organa, neblagovremene, nerazumljive prijave biće odbačene Zaključkom Upravnog odbora, protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Javni konkurs sprovodi Upravni odbor Ustanove.

Konkurs se objavljuje u listu „Danas“, zvaničnoj internet prezentaciji JU „Sportski centar“ Raška, zvaničnoj internet prezentaciji opštine Raška i na oglasnoj tabli Ustanove.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Ilija Roglić, 036/736-100, 066/022444.

Predsednik Upravnog odbora

Nenad Tanasković