Novosti

Javna nabavka male vrednosti: Rekonstrukcija parketa u hali u Raški-hoblovanje,lakiranje i obeležavanje linija

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 209/2019 od 17.07.2019.godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br.209-1/2019, od 17.07.2019.godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – Rekonstrukcija parketa u hali u Raški-hoblovanje,lakiranje i obeležavanje linija

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju
Preuzmite Poziv sa podnošenje ponuda