Novosti

Javna nabavka 2/2019-Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 209/2019-4 od 25.07.2019.godine, direktor naručioca donosi: O D L U K U o dodeli ugovora

DODELjUJE SE ugovor ponuđaču SZR LO-ZANATI-Loznica, čija je ponuda broj 222/2019 od 25.07.2019. godine ocenjena kao najpovoljnija.

Preuzmite odluku o dodeli ugovora

Preuzmite odluku o dodeli ugovora PDF