Novosti

Novosti

Javna nabavka JN 3/2020- Nabavka odela za ski školu

Preuzmite odluku o sprovodjenju postupka Preuzmite obrazac strukture ponudjene cene Preuzmite model ugovora Preuzmite tehničku specifikaciku Preuzmite opšte podatke o predmetu nabavke Prezmite javni poziv Preuzmite kriterijume za dodelu ugovora

opširnije

Javna nabavka 2/2020-Nabavka elektricne energije

Preuzmite javni poziv Preuzmite opis i specifikaciju predmeta, uslove isporuke ili izvršenja Preuzmite vrstu, tehničke karakteristike, kvalitet, količinu, opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja i mesto izvršenja...

opširnije