Novosti

Novosti

Odluka o dodeli ugovora za nabavku električne energije

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br 327/2019-4 od 12.11.2019. godine, direktor naručioca donosi ODLUKU o dodeli ugovora. DODELJUJE SE ugovor ponuđaču JP EPS Beograd,...

opširnije

Javna nabavka 2/2019-Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 209/2019-4 od 25.07.2019.godine, direktor naručioca donosi: O D L U K U o dodeli ugovora DODELjUJE SE ugovor ponuđaču SZR...

opširnije